داستان کوتاه
رشادت دلیر مردان بلوچ
ســرزمین مــا ایــران، از دیربــاز شــاهد قهرمانــان یـادی بـود کـه بـرای حفـظ حریـم ایـن مـرز و بـوم ایثارگــری و جانفشــانی های زیــادی انجــام داده‌انــد، یکـی از ایـن اقـوام اصیـل ایرانـی، قـوم بلـوچ اسـت.  یــن قــوم شــجاع، فداکاری‌هــا و رشــادت‌های  زیـادی در طـول تاریـخ از ایـران باسـتان تـا جنگ‌هـا و مبــارزات بــا اســتعمارگران انگلیســی بــرای دفــع تجــاوز، تــا هشــت ســال دفــاع مقــدس بــرای حفــظ حریـم نظـام جمهـوری اسـامی ایـران داشـته اسـت.
مهمترین خبرها از دنیای نوجوانان