پزشکی

وسیله‌ای خطر ساز برای گوش ها

1 اسفند 1400 ساعت 9:13

امـروزه اسـتفاده از هندزفـری میـان نوجوانـان رایـج شـده اسـت. هندزفـری هـم مثـل سـایر تکنولوژی‌هـا اگـر بیــش از حــد اســتفاده شــود، عــوارض جبــران ناپذیــری دارد؛کد مطلب: 261

آدرس مطلب: http://sangat.koodakebalouch.ir/news/261/وسیله-ای-خطر-ساز-گوش

سنگت
  http://sangat.koodakebalouch.ir