مشاوره

مد و مدگرایی(قسمت دوم)

1 اسفند 1400 ساعت 8:55

در کل، اسـلام بـا همـه نـوع مـد مخالف نیسـت، اسـلام، امـروزی شـدن و نوگرایـی در سـبک زندگـی و شـیوه‌ی لبــاس پوشــیدن را بــه صــورت کلــی پذیرفتــه اســت،کد مطلب: 259

آدرس مطلب: http://sangat.koodakebalouch.ir/news/259/مد-مدگرایی-قسمت-دوم

سنگت
  http://sangat.koodakebalouch.ir