روزهای ماندگار

رشادت دلیر مردان بلوچ

1 اسفند 1400 ساعت 8:39

ســرزمین مــا ایــران، از دیربــاز شــاهد قهرمانــان یـادی بـود کـه بـرای حفـظ حریـم ایـن مـرز و بـوم ایثارگــری و جانفشــانی های زیــادی انجــام داده‌انــد، یکـی از ایـن اقـوام اصیـل ایرانـی، قـوم بلـوچ اسـت.


ســرزمین مــا ایــران، از دیربــاز شــاهد قهرمانــان یـادی بـود کـه بـرای حفـظ حریـم ایـن مـرز و بـوم ایثارگــری و جانفشــانی های زیــادی انجــام داده‌انــد، یکـی از ایـن اقـوام اصیـل ایرانـی، قـوم بلـوچ اسـت. 
یــن قــوم شــجاع، فداکاری‌هــا و رشــادت‌های  زیـادی در طـول تاریـخ از ایـران باسـتان تـا جنگ‌هـا و مبــارزات بــا اســتعمارگران انگلیســی بــرای دفــع تجــاوز، تــا هشــت ســال دفــاع مقــدس بــرای حفــظ حریـم نظـام جمهـوری اسـامی ایـران داشـته اسـت.


کد مطلب: 257

آدرس مطلب: http://sangat.koodakebalouch.ir/news/257/رشادت-دلیر-مردان-بلوچ

سنگت
  http://sangat.koodakebalouch.ir