فناوری روز

کیسه‌ی محافظ

1 اسفند 1400 ساعت 8:25

همراهــان عزیــز مجلــه ی جالــب و خواندنــی نوجــوان مســلمان بلــوچ، در ایــن شــماره ی مجلــه میخواهیــم شــما را بــا یــک فنــاوری جالــب آشــنا کنیــم کــه در جوامـع امـروز کـه جمعیـت جهـان رو بـه افزایـش اسـت و تکنولـوژی بسـیار گسـترده شـده، ایـن فنـاوری جالـب بسـیار کاربـردی بـرای وسـایل حمـل و نقـل بـه حسـاب می آیــد؛ پــس بــا مــا همــراه باشــید.کد مطلب: 255

آدرس مطلب: http://sangat.koodakebalouch.ir/news/255/کیسه-ی-محافظ

سنگت
  http://sangat.koodakebalouch.ir