سنگت - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 1 اسفند 1400 ساعت 8:55 http://sangat.koodakebalouch.ir/news/259/مد-مدگرایی-قسمت-دوم -------------------------------------------------- مشاوره عنوان : مد و مدگرایی(قسمت دوم) -------------------------------------------------- در کل، اسـلام بـا همـه نـوع مـد مخالف نیسـت، اسـلام، امـروزی شـدن و نوگرایـی در سـبک زندگـی و شـیوه‌ی لبــاس پوشــیدن را بــه صــورت کلــی پذیرفتــه اســت، متن :