سنگت - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 1 اسفند 1400 ساعت 8:53 http://sangat.koodakebalouch.ir/news/253/حیوانات-فداکار -------------------------------------------------- شگفتی حیوانات عنوان : حیوانات فداکار -------------------------------------------------- همـه ی مـا داسـتان دهقـان فـداکار را بـه یـاد داریـم کـه بـرای نجـات جـان مـردم خـود را بـه خطـر انداخـت؛ همچنیـن بارهـا و بارهـا، شـاهد فـداکاری مـادر و پدرمـان بوده ایـم. یک سؤال! آیا همه ی انسانها فداکار هستند؟ بــا کلــی دقــت و تحقیــق در روابــط میــان جانــوران، متوجــه می شــویم خداونــد حکیــم حــس فـداکاری را به طـور غریـزی در وجـود حیوانـات نیـز قـرار داده اسـت؛ بـا مـا همـراه باشـید تـا شـما را بـا ایـن حیوانـات فـداکار آشـنا کنیـم. متن :