سنگت - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 1 اسفند 1400 ساعت 9:13 http://sangat.koodakebalouch.ir/news/261/وسیله-ای-خطر-ساز-گوش -------------------------------------------------- پزشکی عنوان : وسیله‌ای خطر ساز برای گوش ها -------------------------------------------------- امـروزه اسـتفاده از هندزفـری میـان نوجوانـان رایـج شـده اسـت. هندزفـری هـم مثـل سـایر تکنولوژی‌هـا اگـر بیــش از حــد اســتفاده شــود، عــوارض جبــران ناپذیــری دارد؛ متن :