سنگت - سایت خبری تحلیلی مجله نوجوان مسلمان بلوچ 1 اسفند 1400 ساعت 9:02 http://sangat.koodakebalouch.ir/news/260/درخششی-جشنواره-فردا -------------------------------------------------- گزارش نخبه عنوان : درخششی در جشنواره فردا -------------------------------------------------- نوجوانان عزیز، در این شماره از مجله می‌خواهم شما را با رشته‌ی ویدئو کست آشنا کنیم. ویدئـو کسـت جدیدتریـن تکنولـوژی تولید و نشـر محتـوای تصویری در اینترنت اسـت. ویدئوکسـت از پیشــرفته‌ترین و جدیدتریــن ســامانه‌های ارتباطــی اســت و روشــی بــرای انتشــار محتــوای الکترونیکــی بــه وســیله‌ی تصویــر کــه کاربــران از طریــق آن می‌تواننــد ســاخته‌های تصویــری و ویدئویــی خــود را بــه بیننــدگان ارائــه دهنــد. متن :